INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓW

Drodzy Państwo uprzejmie informujemy iż termin składania biznesplanów rozpoczynamy z dniem 13go sierpnia.

Biznesplany będziecie Państwo mogli składać przez 10 dni roboczych tj. od dnia 13go sierpnia do dnia 26go sierpnia 2020 r. do godziny 16.00

Jeden egzemplarz kompletnego, trwale spiętego biznesplanu w wersji papierowej wraz z tożsamą wersją elektroniczną (w formie własnoręcznie podpisanego dokumentu PDF zapisanego na nośniku CD/DVD) wraz z załącznikami wyłącznie w wersji papierowej tj.

– harmonogramem rzeczowo-finansowym

– wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego bezzwrotnego

– wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

– formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

– oświadczeniem o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczeniem o nieotrzymaniu pomocy de minimis

– wszelkimi dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia/kursy, kwalifikacja, wykształcenie itp.

będzie można złożyć osobiście w biurze projektu „Lepsze jutro z własną firmą” ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Za datę złożenia dokumentów uznana będzie data wpływu biznesplanu do biura projektu.

Biznesplany złożone przed rozpoczęciem naboru lub po jego zakończeniu nie będą rozpatrywane.

Wszelkie istotne informacje na temat zasad składania biznesplanów dostępne są w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 7.

Wzór biznesplanu oraz wszelkie niezbędne załączniki są dostępne na stronie www.lwpszejutro.com.pl w zakładce „dokumenty do pobrania”.