O projekcie

Projekt „Lepsze jutro z własną firmą” RPPK.07.03.00-18-0079/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowany przez firmę LOOTUS Joanna Jędrzejowska, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Wartość projektu: 4 495 580,00 PLN

Kwota dofinansowania: 4 363 001,00 PLN

w tym kwota dofinansowania ze środków europejskich: 3 821 243,00 PLN

w tym kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 541 758,00 PLN

Cel Projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 100 osób – bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących w wieku 30 lat i więcej, zmierzająca do podjęcia działalności i wzrostu liczby nowoutworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw oraz utworzenie 80 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim.

Grupa Docelowa

Grupa docelowa – Grupę docelową stanowi 100 osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) w tym osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

– osoby w wieku 50 lat i więcej

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby niepełnosprawne

– osoby o niskich kwalifikacjach

– kobiety

Planowane efekty i rezultaty

Planowane efekty i rezultaty:

– załagodzenie problemów występujących na podkarpacki rynku pracy poprzez zwiększenie liczby nowopowstałych firm i podniesienie poziomu aktywności zawodowej wśród Kobiet i Mężczyzn

– promowanie i wzrost poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców woj. podkarpackiego

– utworzenie 80 nowopowstałych firm oraz nowych miejsc pracy

Co oferujemy?

Co oferujemy:

– Szkolenie grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (catering, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW)

– bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł

– 12 miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 2 000,00 zł