Wstępna Lista Rankingowa Biznesplanów Rekomendowanych do Dofinansowania

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy do Państwa informacji wstępną listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy iż każdy uczestnik/czka projektu, którego/j biznesplan został oceniony negatywnie i odrzucony na etapie oceny merytorycznej lub oceniony pozytywnie ale nierekomendowany do dofinansowania ma możliwość złożenia do beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wynikach oceny.