Jakie warunki musisz spełniać

RekrutacjaRekrutacja do projektu od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Kryteria formalne – Osoba bezrobotna, bierna zawodowo oraz pracująca w wieku 30 lat i więcej zamierzająca podjąć działalność gospodarczą, nieposiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu w tym: – osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety oraz osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz cywilno-prawne (których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Dodatkowe punkty przyznawane na etapie rekrutacji:

– Kobiety – 5 pkt

– Osoby długotrwale bezrobotne – 4 pkt

– Osoby niepełnosprawne – 4 pkt

– Osoby z niskimi kwalifikacjami – 3 pkt

– Osoby w wieku 50 lat i więcej – 2 pkt

W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów otrzymana w kategorii opis planowanej działalności.